Sekundárna úprava vody a úprava odpadových vôd

OXYCHLORINE účinne dezinfikuje odpadové vody (chemické a ropné spracovateľské závody, farbiarske a tlačiarenské závody, mestské čističky a ďalšie). Účinnosť dezinfekcie s pomocou roztoku OXYCHLORINE bola porovnaná s tradičnými metódami dezinfekcie chlórnanom vápenatým. Je preukázané v praxi, že OXYCHLORINE je 10 x účinnejší ako chlórnan vápenatý, ktorý je dnes široko používaný k dezinfekcii odpadových vôd.

Každá odpadová voda by mala byť dezinfikovaná pred tým, než je vypustená do prostredia. Tento prístup je úplne legitímny, pretože dezinfekcia vody je vždy tým konečným štádiom celkového procesu úpravy odpadových vôd. Štádia úpravy odpadových vôd, ktoré predchádzajú dezinfekcii roztokom OXYCHLORINE, ak je to potrebné, môžu byť rozdielne v závislosti na odpadových vodách (môže ísť napríklad o chemické a ropné spracovateľské závody alebo komunálne odpadové vody), ale dezinfikovanie zostáva dezinfikovaním a postup závisí čisto na úrovni kontaminácie týchto vôd.

Optimálne dávkovanie roztoku OXYCHLORINE predstavuje pomer 1:600, čím sa dosiahne koncentrácia aktívneho chlóru 1,5 mg / l v ošetrenej odpadovej vode. Tým sa dosiahne kompletné zničenie všetkých mikroorganizmov a obsah zvyškového aktívneho chlóru potom činí menej ako l mg / l po 30 min kontaktného času, zatiaľ čo tradičná metóda chlórovania počas rovnakého kontaktného času a s počiatočnou viac ako dvojnásobnou koncentráciou (2,8 mg / l) na úplnú likvidáciu baktérií nestačí. Účinnosť dezinfekcie je jedna z najkomplexnejších položiek v čistení odpadových vôd. Je vedecky dokázané, že odpadová voda môže byť považovaná za bezpečnú pre životné prostredie, len ak E-coli index nie je vyšší ako 1000 a zostatkový chlór je 1,5 mg / l po 30 min úpravy odpadových vôd.

Úprava pitnej a úžitkovej vody

Baktericídne a čistiace vlastnosti aktivovaného roztoku OXYCHLORINE umožňujú jeho aplikáciu v širokom slova zmysle. Testovaním tohto roztoku proti Ecoli, Salmonele spp., Pesudomonas aeruginosa a Legionele pneumophila bolo 2 preukázané, že OXYCHLORINE ako ekologicky absolútne bezpečný, netoxický a nedráždivý roztok je primeranou náhradou všade tam, kde sa používajú tradičné chemikálie, ale aj kde tieto chemikálie zlyhávajú.

Z týchto dôvodov je OXYCHLORINE s vysokým dezinfekčným účinkom predurčený k tomu, aby sa stal preferovaným prostriedkom pre mnohé postupy v sterilizácii, dezinfekcii a v úprave pitnej a úžitkovej vody. Úlohou moderných technologických zariadení, určených k dezinfekcii vody, je hľadanie metód, ktoré by v sebe absorbovali najlepšie vlastnosti známych dezinfekčných prostriedkov a súčasne by odstránili ich vedľajšie toxické a karcinogénne účinky. Pri výrobe OXYCHLORINE sa podarilo vyriešiť otázku racionálneho spojenia pozitívnych vlastností známych oxidantov – chlór, chlórdioxid, ozón, pričom je vyriešený problém so zostatkovými produktmi chlórovania a ozónovania.

Kvalita pitnej vody sa hodnotí na základe výsledkov rozborov vody z vodovodnej siete, surovej povrchovej vody a surovej podzemnej vody, ktorú dodávajú podniky vodární a kanalizácií. Mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality pitnej vody predstavujú najpočetnejšie stanovenia, ktorými sa sleduje epidemiologická bezpečnosť pitnej vody. V tejto skupine ukazovateľov podliehajú monitorovaniu fekálne streptokoky, koliformné baktérie, mezofilné baktérie psychrofilné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, abiosestón, bezfarebné bičíkovce, mŕtve organizmy, živé organizmy, železité a mangánové baktérie. Na zabezpečenie požadovanej kvality sa aplikuje OXYXHLORINE do pitnej vody v medznej hodnote 0,3 mg/l, pričom táto hodnota sa vzťahuje na obsah voľného chlóru po úprave. Jeho požadovaný minimálny obsah v distribučnej sieti je 0,05 mg/l. Za účelom dezinfekcie úžitkovej vody sa OXYCHLORINE aplikuje do tejto vody v rozsahu 1 liter OXYCHLORINE na 200 litrov vody.

Metódy aplikácie vo vybraných oblastiach

  1. dezinfekcia kúpeľní, sprchovacích kútov, sáun, toaliet, vodovodných batérií a armatúr – aplikujeme zriedený roztok 1 . 6, doba pôsobenia je 15 minút, následne sa povrch omyje pitnou vodou, alternatívne je vhodné uvedené priestory dezinfikovať zamlžovaním priestoru pomocou zahmlievacích agregátov – aplikujeme roztok OXYCHLORINE riedený 1 : 1, po ukončení aplikácie nevetráme priestor cca 1 hodinu,
  2. kancelársky nábytok a zariadenia v priestoroch fitness a wellness sa dezinfikujú roztokom OXYCHLORINE, zriedenom v pomere 1 : 6, pomocou utierky, namočenej v roztoku OXYCHLORINE, resp. jemným rozprašovaním,
  3. priestor vozidiel osobných a vozidiel hromadnej dopravy, sedadiel a držadiel sa dezinfikuje roztokom OXYCHLORINE, zriedenom v pomere 1 : 6, pomocou utierky, namočenej v roztoku OXYCHLORINE, ako aj zamlžovaním priestoru pomocou zahmlievacích agregátov – aplikujeme riedený roztok OXYCHLORINE v pomere 1 : 1, 3 d)čistenie a dezinfekcia klimatizačných zriadení stacionárnych, ako aj klimatizačných jednotiek v motorových vozidlách a to bezprostredným vyčistením filtrov, sacích potrubí a ostatných súčastí zariadenia, ktoré sú kontaminované patogénmi, resp. zamlžovaním priestoru motorového vozidla pomocou zahmlievacích agregátov pri spustenom vnútornom okruhu nasávania – aplikujeme riedený roztok OXYCHLORINE v pomere 1 : 2.