Pre vinohradníkov

DEZLIFE je ekologicky prijateľný, netoxický a nedráždivý roztok a ako taký je vítanou náhradou všade tam, kde tradičné chemikálie nevyhovujú náročným požiadavkám alebo tieto vôbec nie je možné aplikovať v tom najširšom slova zmysle..

Ochrana viniča a spracovanie hrozna

Vychádzajúc z praktických aplikácií a výsledkov významných vinohradníkov z Moravy je vhodné optimálne riediť DEZLIFE 1000 ppm v pomere 1 : 6 a postrekovať vinohrad pravidelne každých cca 10 dní počas vegetačného obdobia a to aj preventívne.

Kontrolovaný vinohrad bol ošetrovaný roztokom DEZLIFE od 04. júla 2014 do 04. septembra 2014. Výsledný efekt je podľa majiteľov spoločnosti veľmi dobrý, vinič je čistý, listy sú sýtozelené a nepoškodené, úroda hrozna je taktiež veľmi dobrá.

Rovnako dôležitou súčasťou ochrany je aj zabezpečenie hygieny a čistoty v procese spracovania hrozna a pri výrobe vína: -dezinfekcia výrobných, kancelárskych, skladových, sociálnych a ostatných priestorov zamlžovaním priestoru pomocou zahmlievacích agregátov – aplikujeme v pomere 1 : 1,

Je dôležité pred naskladnením hrozna do priestorov spracovania a výroby vína, dezinfikovať skladové a výrobné priestory od stropu až po podlahu zamlžovaním v pomere 1:3

Sprejovaním je možné efektívne likvidovať patogény najmä Fusarium oxysporum, Clavibacter michiganesis pv . michiganesis ( CMM ) a múčnatku 4 (Sphaerotheca macularis ). Eliminácia týchto húb sa zabezpečí zahmlievaním roztokom v pomere 1 : 1 a na úpravu vody na zalievanie v pomere 1 . 1000.

Ochrana proti Petriho chorobe

Neustále narastajúcim problémom na Slovensku je v súčasnej dobe výskyt tzv. Petriho choroby, ktorú vyvoláva najmä huba Phaeoacremonium chlamydosporum na listoch a drevných pletivách kmeòov vinièa. Doposiaľ sa používajú na tento druh choroby viniča aj staršie názvy (ESCA, odumieranie viniča a ďalšie).

Odumieranie mladých viničov, spôsobené hubou Phaeomoniella chlamydospora, alebo druhmi rodu Phaeoacremonium, predtým známe ako Phialophórové pomalé odumieranie mladého viniča, black goo, Phaeoacremóniové odumieranie viniča, Petriho odumieranie ... sa prejavuje na listoch, v drevných pletivách a v hlavných letorastoch. Vo výsadbách mladých sadeníc sa choroba prejavuje pomalým rastom, slabou koreňovou sústavou, tvorbou zakrpatených listov, veľkým výpadkom a usychaním sadeníc, hoci spočiatku bol rast normálny. Napadnutá býva hlavne oblasť spojenia štepu a koreňová päta, kde sa nekrotické pletivá vyskytujú najčastejšie. Výskyt choroby je oveľa závažnejší v novo založených vinohradoch, kde značne redukuje množstvo sadeníc, než vo vinohradoch starších, kde sa vyskytuje v menšej miere.

Biocidný roztok DEZLIFE pôsobí pri ochrane viniča ako fungicid, pričom likviduje pliesne, huby a baktérie na viniči bez toho, aby sa zmenila fyziológia rastlinného materiálu. Jeho aplikácia umožňuje preventívne pôsobiť proti Petriho chorobe už v priebehu klasického výrobného procesu rastlín viniča (rezanie, štepenie, stratifikácia – vrstvenie – zimná príprava viničových štepov na sadenie) až po ich výsadbu a pestovanie mladého viniča, ktorý je Petriho chorobou najviac napádaný a spôsobuje nemalé hospodárske škody.

Aplikáciou DEZLIFE je možné zabezpečiť 90 – 100 % účinnosť proti patogénom, ktoré vyvolávajú Petriho chorobu na viniči. DEZLIFE nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona č. 163/2001 Z .z. o chemických látkach a prípravkoch. Nemá nepriaznivé účinky na zdravie človeka. OXYCHLOINE nie je ani klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.