Ostatné

DEZLIFE je ekologicky prijateľný, netoxický a nedráždivý roztok a ako taký je vítanou náhradou všade tam, kde tradičné chemikálie nevyhovujú náročným požiadavkám alebo tieto vôbec nie je možné aplikovať v tom najširšom slova zmysle..

Protibakteriálne a čistiace vlastnosti roztoku DEZLIFE umožňujú aplikáciu vo všetkých oblastiach života spoločnosti:

Ďalšie nezávislé testy

Testovanie DEZLIFE proti E-coli, Salmonelle spp., Pseudomonas aeruginosa a legionele pneumophila bolo uskutočnené nezávislou inštitúciou:

Testovací protokol

Mikroorganizmus Koncentrácia Čas
Eccherichia coli 1,5 x 105 ufc/100ml 1,5,10,30 minút
Salmonella spp. 1,3 x 105 ufc/100ml 1,5,10,30 minút
Pseudomonas aeruginosa 1,1 x 105 ufc/100ml 5,10,30,60 minút
Legionella pneumophila 1,5 x 105 ufc/100ml 5,10,30,60 minút

Nezávislé testovanie

Roztok DEZLIFE prešiel širokou radou nezávislých testov a prevádzkových skúšok vrátane nemocníc, pivovarov, skladov ovocia a zeleniny, vodovodných systémov a poľnohospodárskeho prostredia, ako aj bazénov.

Lepšia alternativa

Závery svedčia o tom, že DEZLIFE s vysokým dezinfekčným účinkom je predurčený k tomu, aby sa stal preferovaným prostriedkom pre mnohé postupy sterilizácie, dezinfekcie a čistenia.

Bezpečnejší svet

DEZLIFE je ekologicky prijateľný, úplne bezpečný, netoxický a nedráždivý roztok a ako taký je vítanou náhradou všade tam, kde tradičné chemikálie zlyhávajú s ohľadom na požadované výsledky alebo tieto nie je možné vôbec aplikovať.

DEZLIFE + Baktéria

Parametre / jednotky Počiatočná hodnota 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Úroveň pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0
Zostatkový chlór mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7
Redox Potenciál 825 - - - -
Escherichia coli / 100ml 1,3 x 105 0 0 0 0
heterotrofná baktéria ufc / ml < 1 - - - -
Escherichia coli

DEZLIFE + Baktéria

Parametre / jednotky Počiatočná hodnota 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Úroveň pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0
Zostatkový chlór mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7
Redox Potenciál 825 - - - -
Pseudomonas aeruginosa / 100ml 1,3 x 105 POS NEG NEG NEG
heterotrofná baktéria ufc / ml < 1 150 < 1 < 1 < 1
Pseudomonas aeruginosa

DEZLIFE + Baktéria

Parametre / jednotky Počiatočná hodnota 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Úroveň pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0
Zostatkový chlór mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7
Redox Potenciál 825 - - - -
Salmonella / 100ml 1,3 x 105 NEG NEG NEG NEG
heterotrofná baktéria ufc / ml < 1 - - - -
Salmonella

DEZLIFE + Baktéria

Parametre / jednotky Počiatočná hodnota 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Úroveň pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0
Zostatkový chlór mg/l 0,7 0,7 0,7 0,7
Redox Potenciál 825 - - - -
Legionella pneumophilla / ufc/100ml 1,3 x 105 1200 200 0 0
heterotrofná baktéria ufc / ml < 1 1200 200 < 1 < 1
Legionella pneumophilla

Centrom pre chemické látky a prípravky SR BIO/1274/0/12/R je biocídny prípravok DEZLIFE registrovaný pod èíslom BIO/537/D12/CCHLP.

Dezinfekčný prípravok pre privátne a profesionálne použitie a iné – prípravok pre dezinfekciu ovzdušia, povrchov, materiálov, zariadení a nábytku, prípravok proti hubám a riasam na stavbách, pre dezinfekciu skladov, kontajnerov, obalov a vriec, sudov, pre úpravu riečišť, algicídny prípravok, používaný na plochy ihrísk, parkovísk, chodníkov, pomníkov apod. oblast použitia zahŕňa mimo iných aj plavárne, akvária, vodu na kúpanie a ostatné vody, systémy klimatizácie, steny a podlahy v zdravotnických a iných inštitúciách, dezinfekciu lekárskych nástrojov, chemických toaliet, odpadovej vody a nemocničného odpadu.

Biocidný prípravok pre veterinárnu hygienu – pre veterinárno - hygienické účely vrátane prípravkov, používaných v priestoroch, v ktorých sa chovajú, zdržujú alebo prepravujú zvieratá. Zahŕňa prípravky, určené k celkovém dezinfekci zvierat, ale nezahrňuje prípravky, ktoré majú liečivý účinok.

Dezinfekèný prípravok pre oblast potravín a krmív, pre dezinfekci zariadení, zásobníkov, potrieb pre konzumáciu, povrchu a potrubia, ktoré súvisia s výrobou, prepravou, skladovaním alebo spotrebou potravín, krmiva alebo nápojov, vrátane pitnej vody pre ľudí alebo zvieratá. Dezinfekèný prípravok pre pitnú vodu – prípravky používané pri dezinfekcii pitnej vody pre ľudí a zvieratá.

Karta bezpečnostných údajov