Chov zvierat

DEZLIFE je ekologicky prijateľný, netoxický a nedráždivý roztok a ako taký je vítanou náhradou všade tam, kde tradičné chemikálie nevyhovujú náročným požiadavkám alebo tieto vôbec nie je možné aplikovať v tom najširšom slova zmysle..

Ochrana chovu hospodárskych zvierat

DEZLIFE je možné aplikova v chove hospodárskych zvierat rozprašovaním, ručným čistením, CIP dezinfekciou (dezinfekcia v uzavretých priestoroch, prípadne dezinfekcia striekaním), resp. môže by súčasou komplexnejších systémov ako jedna zo zložiek širšieho čistiaceho procesu.

DEZLIFE nie je toxický pre zvieratá ani ľudí, nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je to veľmi účinný biocíd. Tento produkt je možné bezpečne vypúša do odpadových potrubí, pôsobí skoro okamžite, môže by použitý vo všetkých štádiách dezinfekcie a čistenia, v odporúčanej koncentrácii nevybieluje povrchy ani materiály, môže sa aplikova vo forme tekutiny, ľadu alebo aerosolu, je hypoalergénny (nespôsobuje alergické reakcie), vedľajšie produkty nie sú toxické, sú šetrné k životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne syntetické chemické reziduá.

DEZLIFE nie je steroid, antibiotikum, bielidlo a ani toxín. Predstavuje moderný prostriedok, ktorý ničí praktický akúkoľvek infekciu, je absolútne netoxický, šetrný k životnému prostrediu a biokompatibilný, pretože napodobòuje prirodzený imunitný systém a jeho reakciu na infekciu. V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, plesne, vírusy a spory. Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný. Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd. Neexistujú žiadne osobitné požiadavky na likvidáciu tohto roztoku po jeho použití. Práve naopak, roztok DEZLIFE je účinný aj v odpadových vodách a v kanalizačných priestoroch. Taktiež nebolo klinickými skúškami preukázané, že by baktérie, vírusy, plesne a spory mali schopnos vyvinú odolnos voči tomuto roztoku.

V chove poľnohospodárskych zvierat má DEZLIFE veľmi široké použitie a to najmä v oblasti dezinfekcie prostredia chovu, náradia, obuvi, odevov a technologických zariadení, ako aj motorových vozidiel a ostatných poľnohospodárskych mechanizmov, ale aj priamo v oblasti starostlivosti o zdravie poľnohospodárskych zvierat. Aplikáciou roztoku DEZLIFE sa zabezpečí kvalitný zdravotný stav hospodárskych zvierat. Rovnako sa zvýši ich celková kondícia. Aplikáciou DEZLIFE sa zvýši aj kvalita napájacej vody, čistenie vzduchu v priestoroch chovu a v prípravovniach krmív. Súčasne sa výrazne ovplyvní mortalita (úmrtnoť) a zníži používanie liekov, najmä antibiotík.

Výsledky testov dokazujú, že pravidelné zamlžovanie priestorov roztokom DEZLIFE radikálne zlepšuje kvalitu vzduchu a dodávanie roztoku do pitnej vody zlepšuje celkovú kondíciu stáda. Nádrže, potrubia, filtre a napájacie linky sú zbavené mikrobiologického zaťaženia. Udržuje sa optimálny zdravotný stav zvierat, dochádza k poklesu úhynu zvierat, radikálne sa znižuje rutinné užívanie antibiotík a zníži sa pomer krmiva k prírastkom hmoty, zlepšením a skvalitnením krmiva. Návratnosť investícií je veľmi rýchla. Veľmi dôležitým je aj fakt, že dezinfekcia, a čistenie chovu poľnohospodárskych zvierat (podlahy stropy, napájače, a príslušenstvo, striekaním zamlžovaním ...) sa čistia a dezinfikujú za prítomnosti zvierat (nie je potrebné ich vyskladnenie počas tohto procesu). Práve naopak, pri zamlžovaní priestoru ustajnenia padajú na hospodárske zvieratá mikročastice roztoku DEZLIFE a tieto čistia a dekontaminujú aj pokožku, srsť prípadne perie poľnohospodárskych zvierat a prečisťujú ovzdušie.

Použitie DEZLIFE ako konzervačného prípravku, sa doporučuje pri príprave a ochrane zeleného krmiva – siláže bez akýchkoľvek vedľajších účinkov na kvalitu zeleného krmiva. OXYCHORINE má pre reguláciu chorôb poľnohospodárskych zvierat unikátne vlastnosti a to najmä antibakteriálne a dezinfekčné účinky, ako aj biostimulačný efekt. Veľmi dôležitou je prevencia a to podľa individuálnej technológie živočíšnej výroby v každom konkrétnom hospodárstve. Rovnako dôležitou je aj dezinfekcia pevných odpadov, ktoré pri poľnohospodárskej výrobe vznikajú. Dodávateľ roztoku DEZLIFE disponuje podrobne vypracovanými projektmi ochrany chovu ošípaných, hovädzieho dobytka, hydiny (výroby vajec), oviec a rýb.

Každý projekt obsahuje podrobnú metodiku aplikácie DEZLIFE v konkrétnom chove a to najmä z hľadiska hygieny chovu, ochrany zdravotného stavu hospodárskych zvierat, ako aj celkového ovplyvnenia ekonomiky toho ktorého chovu, najmä celkovým znížením nákladov na dezinfekciu, vakcináciu, veterinárne služby (liečenie), čo v konečnom dôsledku predstavuje lepšie hospodárske výsledky.

DEZLIFE spĺňa Európske nariadenie o biocídnych produktoch (European Biocide Products Directive).

Biocídny roztok DEZLIFE má:

a pozostáva z nasledujúcich aktívnych látok, ktoré sú všetky zapísané v európskom súpise EINECS a tiež zapísané a identifikované Európskym chemickým úradom (ECB).

Ingredient CAS-№ EINECS-№ Volume % Symbols
Sodium chloride 7647-14-5 231-598-3 0,26 NaCl
Hypochlorus Acid as Active Chlorine 7782-50-5 2314-959-5 0,05 HOCl-
Hypochlorite ion (sodium hypochlorite) 7681-52-9 231-668-3 0,05 (HClO+OCl) OCl
Water 7732-18-5 231-791-2 99,69 H2O

Centrom pre chemické látky a prípravky SR BIO/1274/0/12/R je biocídny prípravok DEZLIFE registrovaný pod číslom BIO/537/D12/CCHLP.